Токтом 2015- жылдын 2-июлу, №435

Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2011-жылдын 17 –октябрдагы №647 «Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен бутумдорду жасоонун эрежесин бекитуу жонундо» токтомуна озгортуулорду жана толуктоо киргизуу тууралуу».

Уюштурулган фондулук рынокту онуктуруу максатында, «Баалуу кагаздар жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Окмоту токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2011 –жылдын  17-октябрындагы №647 «Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен бутумдорду жасоонун эрежесин бекитуу жонундо» токтомуна томонкудой озгортуулор жана толуктоо киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекителген  Кыргыз Республикасында баалуу          кагаздар менен бутумдорду жасоонун эрежесинде:

– 24 –пунктунда:

Учунчу абзацтын биринчи суйлому томондогудой редакцияда баяндалсын:

«Биржалык бутомдор ушул пункт менен, фондулук биржа тарабынан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларыны ылайык кабыл алынган Фондулук биржанын баалуу кагаздарын сатууун эрежелери менен караштырылган фондулук биржадагы туз бутумдорду каттоо учун олуттуу жагдайлар келип чыккан учурларда (туз бутумдор) буйруктарды салыштыруусуз эле тузулот»;

томонкудой мазмундагы экинчи – жетинчи абзацтар менен толукталсын:

«Ачык соода ыкмасы аркылуу рыноктук бутумдорду откоруунун мумкун эместеги фондулук биржадагы тике бутумдорду каттоо учун олуттуу жагдай болуп саналат, анткени мындай бутумдордун параметрлери менен шарттары аукциондун же тендердин жыйынтыгынын негизинде тараптар тарабынан, акционерлердин жалпы чогулушунун же коомдун директорлор кенешинин чечими менен томонкудой маселелер боюнча алдын ала аныкталат:

– жургузулгон аукциондун же тендердин жыйынтыгы боюнча женген инвесторго коомдун акциясыын пакетин сатуу;

– баалуу кагаздар турундо акционерлерге дивиденддерди толоп беруу;

– ачык акционердик коомдун каражаттарынын эсебинен толонуучу кошумча эмиссиялоодо акцияларды акционерлердин арасында болуштуруу»;

– 30- пункттун жетинчи абзацы кучун жоготуу деп таанылсын;

  1. Ушул токтом расмий жарыяланган кундон 15 кун откондон кийин кучуно кирет.

Премьер-министр                                                           Т.А. Сариев