Бухгалтердик баланс

 

2012 жылдын 31 декабрына карата ЖАК “Замандын”
Бухгалтердик балансы.
(миң сом)
Активдерна 31.12.2012
Утурумдук активдер2518,77
Акча каражаттар717,3
Дебитордук карыздар1490,2
Алына турган каражаттар122,74
Кыска мөнөттүү инвестициялар42,4
Аванс   менен       төлөнгөн салыктар16,7
Көмөкчү материалдардын камы5,8
Төлөнгөн аванстар123,623
Жүгүртүүдөн тышкары активдер30487,1
Негизги каражаттар57,5
Узак мөөнөттүү инвестициялар30429,6
Активдер жыйынтыгы:33006
Милдеттеме
Кыска мөнөттү милдеттеме3970,246
Төлөнө турган счеттор2059,5
Кыска   мөөнеттүү     карыз милдеттемелер1454,77
Төлөнө турган салыктар4,976
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер451
Узак мөнөттүү милдеттеме
Милдеттемелер жыйынтыгы3970,246
Менчик капитал29035,655
Уставдык капитал1491,05
Кошумча төлөнгөн капитал16976,7
Активдерди   кайрадан   баалоо       боюнча түзөтүү   киргизүү9341,155
Бөлүштурулбөгөн   пайда490,8
Резервдик капитал735,95
Милдеттемелер жана менчик капитал жыйынтыгы33006
2013 жылдын 31 март айына карата ЖАК “Замандын”
Бухгалтердик балансы.
(миң сом)
Активдерна 31.03.13
Утурумдук активдер1751,07
Акча каражаттар143,425
Дебитордук карыздар1162,5
Алына турган каражаттар250,209
Кыска мөнөттүү инвестициялар42,373
Аванс   менен       төлөнгөн салыктар23,093
Көмөкчү материалдардын камы5,797
Төлөнгөн аванстар123,623
Жүгүртүүдөн тышкары активдер28800,3
Негизги каражаттар56,143
Узак мөөнөттүү инвестициялар28744,165
Активдер жыйынтыгы:30551
Милдеттеме
Кыска мөнөттү милдеттеме1582,7
Төлөнө турган счеттор254,653
Кыска   мөөнеттүү     карыз милдеттемелер1381,938
Төлөнө турган салыктар-43,388
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер-10,467
Узак мөнөттүү милдеттеме
Милдеттемелер жыйынтыгы1582,7
Менчик капитал28968,6
Уставдык капитал1491,05
Кошумча төлөнгөн капитал16976,7
Активдерди   кайрадан   баалоо       боюнча түзөтүү   киргизүү9341,155
Бөлүштурулбөгөн   пайда425,802
Резервдик капитал733,959
Милдеттемелер жана менчик капитал жыйынтыгы30551