Бухгалтердик баланс

 

2023 жылдын 1 январына карата ЖАК “Замандын”
Бухгалтердик балансы.(миң сом)
Активдер01.01.2023
1. Утурумдук активдер3525,0
Акча каражаттар12115,2
Дебитордук карыздар1586,1
Алына турган каражаттар358,8
Көмөкчү материалдардын камы365.8
2. Жүгүртүүдөн тышкары активдер19252.7
Негизги каражаттар11301.9
Узак мөөнөттүү инвестициялар7950.8
Активдер жыйынтыгы:22777.8
Милдеттеме
3. Кыска мөнөттү милдеттеме60,8
Төлөнө турган счеттор6,3
Төлөнө турган салыктар11,6
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер42,9
4. Узак мөнөттүү милдеттеме
Милдеттемелер жыйынтыгы60,8
5. Менчик капитал
Уставдык капитал8491,0
Башка капитал11998,0
Бөлүштурулбөгөн пайда1507,0
Резервдик капитал720,9
Менчил капиталдын жыйынтыгы22716,9
Милдеттемелер жана менчик капитал жыйынтыгы22777,8