Жанылыктар

Информация о торгах за период с 10 по 13 мая 2017 года.

Рынок  корпоративных ценных бумаг

За прошедший период, объем торгов на бирже составил 10,4 млн.сом, снизившись на 97%, всего было проведено 14 сделок с ценными бумагами 6 компаний, наибольшая доля которых представлена акциями.          Сокращение объема торгов наблюдалось по всем секторам, в частности в результате снижения объема размещения акций на первичном рынке объем сократился  на 99%, в секторе торгов вторичного рынка сокращение объема торгов акциями компаний составило 73%. Положительно завершилась неделя для облигаций, сделки с которыми фиксировались на первичном рынке.

В секторе первичного размещения регистрировались только сделки по продаже корпоративных облигаций второго выпуска ОАО МКФ “Салым Финанс”, всего было размещено 2 753 облигаций по цене 1000 сом на общую сумму 2,8 млн.сом соответственно. Объем размещений облигаций компаний увеличился на 57%.

В секторе вторичных торгов проведено 6 сделок на сумму 7,6 млн.сом.    97% объема сектора заняла 1 сделка с простыми акциями ОАО “УБГ Инвест” в объеме 7,4 млн.сом, цена акций по сделке составила 1000 сом.                           1 сделка в секторе зарегистрирована с простыми акциями ОАО “Кыргызтелеком” на сумму 0,01 млн.сом, цена акций компании не изменилась составив 4 сома за экземпляр.                        Лидером падения стоимости недели стали простые акции ОАО “Ошское ПНУ”, которые по итогам проведенной сделки снизились в цене до 10 сом (-2,5с.)                1 сделка в секторе проведена с простыми акциями ОАО “Финансовая компания кредитных союзов” в объеме 0,2 млн.сом по цене 1 сом за акцию, относительно предыдущих сделок цена акции компании не изменилась.

Сектор листинга

Из общего объема торгов долю свыше 97% заняли сделки с ценными бумагами листинговых компании, среди которых 1 сделка с простыми аккциями ОАО “УБГ Инвест” с суммой торгов 7,4 млн.сом, 1 сделка с простыми акциями  ОАО “Кыргызтелеком”, с суммой сделки 0,01 млн.сом и 1 сделка представлена с облигациями ОАО МФК “Салым Финанс” в сумме 2,7 млн.сом.

Баалуу кагаздардын жыйынтыгы 24-28 апрель 2017 жыл.

Юридикалык баалуу кагаздар рыногу.

Кыргыз биржасында сайтындагы өткөн аптада 139,0 миллион сом жалпы суммасында 5-компаниялардын баалуу кагаздар 8 бүтүмдөрдү жазылган. 24% га өсүп, соода көлөмүнүн өткөн соода мезгилине салыштырмалуу. соода жыйынтыгы боюнча олуттуу таасир жөн эле ААК “UBG Invest”, ёткён мезгилдегиге салыштырганда 25% га privysila бүтүмдөрдүн суммасынан компаниялардын үлүшүнө катталды.

МКО жайгаштыруу кёлёмън кыскартуу менен терс соода dtnamiku көрсөткөн МКК “Салым Каржы” турак жай жана жерлердин секторунда экинчилик рыногунда бөлүмдөрү бүтүмдөр жок.

баштапкы жана орто базар. бир мезгил ичинде баштапкы рыногунда 3 1,2 млн сомдук келишимдерди (25%) болуп өткөн экинчи түйүнү Микрокредиттик компаниянын “Салым Finance” берүү, жайгаштыруу боюнча бүтүмдөрдү жазылган. соода мезгилдин акырына карата байланыш маселе болжол менен 29% койду.

экинчи рынокто соода секторунда 137,8 млн сом суммасында беш бүтүм жүргүзүлгөн. секторунун 99,9% ААК “UBG Invest” жалпы үлүштөгү көлөмү 2 какие ээлеп, соода көлөмү 137,7 млн ​​сомду түзгөн, бътъмдёрдън баасы 1000 сом белгиленет. коомдор менен бътъмдёрдън өткөн мезгилге көлөмүнө салыштырганда 33,6 млн сом (24%) көбөйгөн.

компаниянын үлүшү баасын алып ААК, “Кыргызмунайгаз”, секторунда жалпы үлүштөгү негизги бир келишимге үлүшү 50 сом эле баа менен калган, ААК “Ак-Марал” жана ААК “Хан-Тенгри пайлары менен ишке ашырылган бир бүтүм катары технологиялуу “бүтүмдөрдүн негизинде ошол кымбаттаган: үлүштөрү” Ак марал “3,0 сом (+ 0.24s) ордунан туруп, мындай деди:” Хан-Тенгри чокусу “салмагы 150 сом баада сатылган мисалы (+ 20,67s.).

жарнак сектору

5 бүтүм, аталган компаниялар, 2 ААК жалпы үлүштө белгиленген турган “UBG Invest” 137,7 млн ​​сом суммасында баалуу кагаздарынын атынан, жалпы соода көлөмүнүн 99% ын алып, 3 Микрокредиттик компаниянын “Салым каржы байланыштар менен келишим “$ 1,2 млн сом. аталган компаниялардын баалуу кагаздарды соодалоонун жалпы көлөмү 138,9 млн сомду түзгөн.

Баалуу кагаздардын жыйынтыгы 17-21 апрель 2017

Баалуу кагаздар рыногу.

Өткөн жумада, баалуу кагаздардын тооруктардын жалпы көлөмү 10 компаниялардын баалуу кагаздары менен 106,0 млн сом, regestrirovalis бүтүм түзгөн. Өткөн мезгил менен салыштырганда, “UBG Invest” аталган компаниялардын жалпы үлүшүн бүтүмдөрдүн соода көлөмү негизинен жогорулаган көлөмүнүн эсебинен, 58% га өскөн. өсүү Bond сатуу “Салым Finance” улам турак жай сектору, өсүү көрсөткөн жана юридикалык байланыштар.

баштапкы жана орто базар. АК Микрокредиттик компаниясы “Салым Finance” Байланыштардын экинчи кошумча маселени сатыкка чыгат. Бир аптада 1591 алынган байланыштар жалпы суммасы 1,6 млн сом (56%). соода мезгилдин акырына карата байланыш маселеси 27% алынат.

экинчилик рыногунда тооруктар тармагында 104,4 млн сом өлчөмүндөгү 27 бүтүмдөрдү жүзөгө ашырылат. сектордун 99% 3 ААК “UBG Invest”, 104 миллион сомду түзгөн, алардын ичинен соода көлөмү жалпы үлүштө аламын алып, бүтүмдөрдүн баасы 1 000 сом берилет.

Жумалык запасы stratkompaniyami менен АК сом 300 жалпы салмагы өлчөмүндө, “Кыргызтелеком” 1 бүтүм катталган. АК ишканаларынын жалпы үлүшүн жазылган бүтүмдөрдү бир катар “Ак-Жол” (Бишкек), “Кант Cement комбинаты” ААК, “Kyrgyzbakaleya” ААК, “Kyrgyzkommertsbank”, АК “Techservice” ЖАК жана “Zum Айчүрөк”. торуктардын натыйжалары боюнча, жума кулагандан лидери ААК “Кант Cement Factory” жалпы үлүшү түшүп, бүтүм 230 сомду түзгөн бир натыйжасы катары, алардын баасын (-50 сек.). үлүшү 30 сомго чейин баа соода мөөнөтүн prededuschey 5 сом кошо ААК жалпы үлүшүнүн наркын “Ак-Жол” (Бишкек), өсүш лидери. 0,01 млн сом суммага 1 бүтүм төлгө өткөн юридикалык байланыш секторунун жөнүндө.

секторун Listing. 10 бүтүм, аталган компаниялардын соода мөөнөтү predsavleny баалуу кагаздардын көлөмү жалпы санынын 99% ын алып, ААК “UBG Invest” жалпы үлүштө белгиленет 4 турган жана “Кыргызтелеком” ААКсы 104,1 млн сом суммасында жана ЖАК байланыштар менен 6 бүтүмдөр “КыргызКредит Банк” ААК жана микрокаржылоо компаниясы “салым Finance” 1,6 млн сом суммага.

Баалуу кагаздардын жыйынтыгы 10-14 апрель 2017 жыл.

Жыйынтыгы боюнча өткөн соода мезгилдин тутумунда КФБ катталган 15 бүтүмдөрдүн жалпы суммасы 44,5 млн. сом. Салыштырмалуу өткөн мезгилдин тооруктардын көлөмү кыскарды 9%, натыйжада көлөмүн азайтуу менен болгон бүтүмдөрдү акцияларын ААК “УБГ Инвест” экинчилик рынокто төмөндөтүү жана жайгаштыруу корпоративдик облигацпий микрофинансылык компаниялардын “Салым Финанс” секторунда алгачкы рыногунун.

Баштапкы жана экинчилик рыногу. Секторунда жайгаштыруу регистрировались бүтүм менен гана корпоративными облигациялар экинчи чыгарылышын ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” жүргүзүлгөн бардыгы болуп 4 бүтүмдүн суммасы 0,7 млн. сом (-41%). Акырына карата абал боюнча соода мезгилдин жайгаштырылган болжол менен 25% облигацияларды чыгаруу.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун өткөрүлүшү 11 бүтүмдөрдүн суммасы 43,8 млн. сом. 94% көлөмүнүн секторунун арасында 3 менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, тооруктардын көлөмү алар түздү 41,4 млн. сом, баасы бүтүмдөр боюнча белгиленүүгө деңгээлинде 1000 сом. К мурдагы мезгилге бүтүмдөрдүн көлөмү акциялары менен компаниялардын кыскарган 5,4 млн. сом (12%), оказав ошону менен таасир тооруктардын көлөмү акциялар секторундагы. 1 бүтүм экинчилик рыногунда катталууга менен Мамлекеттик казына облигациялары жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл көлөмүндө 1,1 млн. сом. Акциялар менен страткомпаний бир жума мурда катталган 2 бүтүмдөр 1. бири менен акцияларын ААК “эл Аралык аэроаорт Манас”, 1 акциялары менен жаралган бүтүм “Ошэлектро” ААК. Жыйынтыгы боюнча бүтүмдөрдүн наркы компаниялардын акцияларынын калгандарынын ошол эле деңгээлде: акцияларынын эл Аралык аэропорту “Манас” торговались баасы боюнча 71,50 сом, “ош электр” баасы боюнча 0,04 сом. Акциялар менен компаниялардын өткөрүлүшү 4 бүтүмдөр, 3-алардын сумма 0,3 млн. сом менен жөнөкөй акцияларын ААК “Маяк” боюнча баасы 8 сом акция үчүн, жана 1 акциялары менен жаралган бүтүм ОАО “ЦУМ Айчурек” баасы боюнча 50 сом акция үчүн. Наркы кагаздар компаниялардын азыктары өзгөрүүсүз. Менен когрпоративными облигациялар секторунда жүргүзүлгөн, 1 бүтүм суммасы 1млн.сом.

Сектор, листингдин. 9 бүтүмдөрдү, алар арасында 97% обжегообъема тооруктун мезгил берилсе, баалуу кагаздар листинговой компаниялардын, 4, алардын ичинен чагылдырылышы менен жөнөкөй акциялар “УБГ Инвест”, ОАО “Международный аэропорт” Манас суммасы 41,3 млн. сом жана 5 менен болгон бүтүмдөрдү облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк” ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасы 1,7 млн. сом. Жалпы түзүмүндө тооруктун менен бүтүмдөрдү листинговыми баалуу бумагамизаняли 97%.

Баалуу кагаздардын жыйытыгы 3-6 апрель 2017

 

Ɵткɵн жумада КФБ соода системасында катталган 13 бүтүмдөрдү көлөмүндө 49,2 млн. сом баалуу кагаздар менен 9 компания соодалашты.

Баштапкы жана экинчилик рыногу. Нарын секциялардын баштапкы рыногунун улантылат жайгаштыруу корпоративдик облигациялардын экинчи чыгарылышын ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” өткөн жумада бул единственные баалуу кагаздар, алар размещались аталган секциялардын тооруктун. Бардыгы өткөрүлгөн 4 бүтүмдүн суммасына 1,2 млн. сом. Эмес жайгаштырылган калат ашык 76% көлөмүнүн экинчи облигациялардын чыгарылышын, коомдук компаниялар.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 9 бүтүмдөрдүн суммасынан 48,0 млн. сом. 97% көлөмүнүн секторун түзгөн бүтүм менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест” көлөмү 46,8 млн. сом баа боюнча 1000 сом акция үчүн. Жогору миллион сом жүргүзүлгөн бүтүм менен жөнөкөй акцияларын ААК “ОККО”, бүтүмдүн суммасы 1,2 млн. сом. Жүргүзүлгөн бир бүтүмү менен привилегированными акцияларын ААК “ОККО”. Компаниялардын акцияларынын торговались боюнча баасы 7 сом үчүн нускасы, мында жөнөкөй акциялардын торговались боюнча мурдагы баада , ал эми артыкчылыктуу акциялар подешевели 1 сом. 3 бүтүмдүн секторунда чагылдырылышы акциялар старткомпаний, 2 бири менен жөнөкөй акцияларын ААК “Манас эл Аралык аэропорту” сом суммасында 0,05 млн. сом баасы боюнча 71,50 сом акция үчүн баасы эмес өзгөрдү, жана бир бүтүмү менен жөнөкөй акциялар “ош электр” ААК менен көлөмү анча олуттуу эмес болсо , жыйынтыгында анын баасы компаниялардын акцияларынын чейин төмөндөгөн 0,04 сом (0,03 с.). Лидери өсүш болуп калды жөнөкөй акцияларынын ААКСЫ “Кант цемент заводу” алар менен жүргүзүлгөн бардыгы болуп бир бүтүм, ошондой акциялардын баасы поднялась чейин 280 сом (+130 с.). Боюнча бир бүтүм катталган менен жөнөкөй акциялар ПТО ОАО “Кыргызторгтехника” жана ОАО “ЦУМ Айчурек”.

Сектор, листингдин.

Жалпы саны жүргүзүлгөн өткөн мезгил үчүн бүтүмдөрдү 7 берилсе, листинговыми баалуу кагаздар, 3, алардын ичинен чагылдырылышы менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, ОАО “Международный аэропорт Манас” суммасына 46,8 млн. сом жана 4 бүтүмдүн облигациялар менен ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасына 1,2 млн. сом.

Көлөмү тоорук баалуу кагаздар компаниялардын кирген базасына индексти эсептөө үчүн жумасына сомду түздү жана 48 млн. сом, ал эми капиталдаштыруу листинговых компаниялардын аягындагы жуманын түзөт 16,98 млрд. сом.

Баалуу кагаздардын жыйынтыгы. 27-31 март 2017 жыл.

 

 

Олуттуу тооруктардын көлөмүнүн өсүшү менен шартталган өткөрүүгө бир нече ири сумма боюнча бүтүмдөрдү секциялардын экинчи рыногун, баалуу кагаздар менен листинговой “ААК УБГ Инвест” менен акцияларын ААК “Кыргызкоммерцбанк”, ошондой эле жайгаштыруу корпоративдик облигациялардын МФК “Салым Финанс” жыйындысында көк-99,7% жалпы көлөмүнөн тооруктун жуманын.

Баштапкы жана экинчилик рыногу.

Баштапкы рынокко өткөн мезгил үчүн катталган 7 бүтүмдөрдү с корпоративными облигациялар ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасына 4,4 млн. сом.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 9 бүтүмдөрдүн суммасы 98 млн. сом. Чоң үлүшүн көлөмүн түздү мурда обозначенные менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест” жана ААК “Кыргызкоммерцбанк”. Акциялар менен “УБГ Инвест” өткөрүлүшү 4 бүтүмдүн суммасы 63,8 млн. сом (65% көлөмүнө тооруктун экинчилик рыногунун), акциялардын баасы калгандарынын мурдагы деңгээлде 1000 сом нускасы. 1 бүтүм катталууга менен жөнөкөй акциялар “ААК Кыргызкоммерцбанк” суммасына 34,0 млн. сом ( 34% көлөмү тооруктун экинчилик рыногунун), акциялардын баасы банктын эле калгандарынын мурдагы деңгээлинде эле 500 сом үчүн нускасы. 1 бүтүм секторунда адам менен жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы” сумма 0,3 млн. сом, анын натыйжасында компаниялардын акцияларынын болуп калды лидери өсүш жума көбөйүү баасы чейин 1,25 сомду (+0,23 с.) Менен меньшим көлөмү секторунда чагылдырылышы менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “ААК Атакан” менен жөнөкөй жана привилегированными акциялар ОАО ПСФ “Бишкеккурулуш”.

Сектор, листингдин.

Жалпы санынан жүргүзүлгөн өткөн жуманын бүтүмдөрдү 11 берилсе, листинговыми баалуу кагаздар, 4, алардын ичинен чагылдырылышы менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест” суммасын 63,8 млн. сом жана 7 менен болгон бүтүмдөрдү облигациялар ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасына 4,4 млн. сом.

Көлөмү тоорук баалуу кагаздар компаниялардын кирген базасына индексти эсептөө үчүн жумасына түздү 68 млн. сом, ал эми капиталдаштыруу листинговых компаниялардын аягындагы жуманын түзөт 16,98 млрд. сом.

Баалуу кагаздардын жыйнтыгы 2-25 март 2017

Өткөн торговый мезгилинде аянтчада КФБ эмес, отличался өзгөчө заттар катышуучуларынын, анын натыйжасында тооруктардын көлөмү кыскарды 95%, бардыгы болуп катталган 8 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 4-х компаниялардын көлөмү 2 млн. сом. Эң чоң үлүшү тооруктун закрепилилась үчүн акциялар компаниялардын, атап айтканда жүргүзүүнүн натыйжасында менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы”

Баштапкы жана экинчилик рыногу.

Секторунда жайгаштыруу өткөн мезгил үчүн катталган 2 бүтүмдүн с корпоративными облигациялар экинчи чыгарылышын ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасына 0,3 млн. сом.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 6 бүтүмдөрдүн суммасы 1,7 млн. сом. 94% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун көк-2 менен бүтүмдүн жөнөкөй акцияларын ААК “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы” болгон зарегитрированы суммасы 1,6 млн. сом, жыйынтыгы боюнча акыркы баасы компаниялардын акцияларынын подросла чейин 1,02 сом (+0,02 с.). Лидери наркынын өсүшүнүн жума болуп калды жөнөкөй акцияларын “Кыргызнефтегаз” ААК, алар менен жүргүзүлгөн бардыгы болуп 1 бүтүм суммасына 0,06 млн. сом жыйынтыгы боюнча анын акциялардын баасы өстү чейин 50 сом, прибавив 14 сом. 1 бүтүм ошондой секторунда жүргүзүлгөн менен жөнөкөй акцияларын ААК “Манас эл Аралык аэропорту” суммасына 0,01 млн. сом, акцияларды завершили жума баасы боюнча 71,50 сом нускасы. 1 бүтүм адам облигациялар менен ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” суммасына 0,3 млн. сом.

Баалуу кагаздардын жыйнтыгы 13-17 март 2017 жыл

Өткөн мезгил үчүн тоорук системасында КФБ катталган 28 бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү 38,1 млн. сом баалуу кагаздар менен 10 компания.

Баштапкы жана экинчилик рыногу

Баалуу кагаздарды жайгаштыруу секторунда алгачкы рыногунун осуществляли 2 компаниялардын корпоративдик облигациялардын эмитенттери, алардын ичинде ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун”. Жалпы көлөмү, тооруктардын секторунун түздү 9,5 млн. сом, катталган 16 бүтүмдөрдүн.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 12 бүтүмдөрдүн суммасынан 28,6 млн. сом. 91% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун барышып, бүтүм менен жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, катталган суммага 26,1 млн. сом.

Жогору миллион сом катталышы 2 менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “кредиттик союздардын Финансылык компаниясы”, алардын көлөмү 2,3 млн. сом, акциялардын баасы бүтүмдөр боюнча белгиленүүгө деңгээлинде 1 сомду (-,25с.).

4 бүтүмдүн секторунда жүргүзүлгөн менен жөнөкөй акцияларын ААК “Манас эл Аралык аэропорту” суммасына 0.1 млн. сом, акцияларды завершили жума баасы боюнча 71,50 сом нускасы.

Бир нече бүтүмдөрдү менен небольшими көлөмдөрүнө катталышы менен жөнөкөй акциялар компания, алардын ичинде “ААК Атакан”, ААК “Жихоз”, ОАО ПСФ “Бишкеккурулуш”, ОАО “ЦУМ Айчурек” алардын натыйжасында төмөндөгөн баасы жөнөкөй жана артыкчылыктуу акцияларынын “Бишкеккурулуш” чейин 5 сом (-0,27 с.), акциялардын наркы “Атакана”, “Жихоза” жана “ЦУМа” эмес өзгөрдү.

Сектор, листингдин

94% гы көлөмү, тооруктардын жума түздү баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү листинговых компаниялардын, жалпы суммасы тооруктун ага барабар 35,7 млн. сом. Бардыгы менен листинговыми кагаздар катталууга 21 бүтүм, 5 алардын акциялары менен ААК “УБГ Инвест” жана ААК “Манас эл Аралык аэропорту” жалпы суммасындагы 26,2 млн. сом, 16 бүтүмдөрдү с корпоративными облигациялар ОАО МФКНЫН “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун” жалпы суммасы 9,5 млн. сом.

Баалуу кагаздардын жыйнтыгы. 6-10 февраль 2017 жыл

Корпоративдик баалуу кагаздар рыногу

Көлөмү, тооруктардын жыйынтыгы боюнча өткөн мезгил көбөйдү 98% түзүү менен 91,6 млн. сом болгон чагылдырылышы баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 9 компания. Көлөмүнүн өсүшү тооруктун болду көбүнчө жүргүзүүнүн натыйжасында менен болгон бүтүмдөрдү жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, жайгаштыруу боюнча бүтүмдөрдүн онунчу эмиссиясынын “ААК Кыргызкоммерцбанк”, ошондой эле көлөмүнүн өсүшү жайгаштыруу корпоративдик облигацияларды секциялардын баштапкы рыногунун менен болгон бүтүмдөрдү компаниялардын акцияларына экинчилик рыногунда.

Баштапкы жана экинчилик рыногу

Баалуу кагаздарды жайгаштыруу секторунда алгачкы рыногунун осуществляли 3 компаниялардын, алардын ичинде “ААК Кыргызкоммецбанк” ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун”. Жалпы көлөмү, тооруктардын секторунун түздү, 37,4 млн. сом, өткөн жылы 6 бүтүмдөрдүн.

Секторунда тооруктун экинчи рыногун жүргүзүлгөн 12 бүтүмдөрдүн суммасы боюнча 54,2 млн. сом.

99% гы көлөмү, тооруктардын экинчи рыногун көк-2 менен бүтүмдүн жөнөкөй акциялар “ААК УБГ Инвест”, катталган суммага 54 млн. сом.

2 бүтүмдүн секторунда чагылдырылышы менен жөнөкөй акцияларын ААК “Манас эл Аралык аэропорту суммада 0,1 млн. сом, натыйжасы боюнча алардын наркы компаниялардын акцияларынын чейин көбөйдү 71,50 сом (+1,50 с.).

Бир катар бүтүмдөрдү катталышы менен жөнөкөй акцияларын ААК “Ак-Дөбө”, ААК “Асвальтобетон”(г. Ош), ААК “Болот” жана “ААКСЫ Линолеум”, алардын жыйынтыктары боюнча индексинин кыйла өсүшү акциялардын наркынын “ААК Асвальтобетон чейин” 22,70 сом (+17,70 с.), ошондой лидери наркынын өсүшүнүн болуп калды “ААКСЫНЫН акцияларынын Линолеум”, бүтүмдөрдү алар менен прведены боюнча баа 33 сомду (+28с.)

Сектор, листингдин

61% объма тооруктун жума түздү баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү листинговых компаниялардын, жалпы суммасы тооруктун ага барабар 56,6 млн. сом. Бардыгы менен листинговыми кагаздар катталган 9 бүтүмдөрдү 4 алардын акциялары менен ААК “УБГ Инвест” жана ААК “Манас эл Аралык аэропорту” жалпы суммасы 54,1 млн. сом, 5 бүтүмдөрдү с корпоративными облигациялар ОАО МФКНЫН “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун” жалпы суммасы 2,5 млн. сом.

Баалуу кагаздардын жыйнтыгы. 20-24 февраль 2017 жыл

Тооруктардын көлөмү аянтчада КФБ февраль 2017-жылдын түздү 10,1 млн. сом, өткөрүлгөн 28 баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү 8 компанияларынын.

Жүргүзүлгөн бир бүтүмү менен облигациялар ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк” өлчөмүндө 1,0 млн. сом. Жайгаштыруу корпоративдик облигациялардын секторунда алгачкы рыногунун-абад шаарынын тайгараев 2 компаниялардын: ААКСЫН, Микрофинансылык компания “Салым Финанс” ОАО Торговый дом “Мин Туркун”, жыйынды көлөмү тооруктун баштапкы рыногунун түздү 8,4 млн. сом.

Жайгаштырылган облигациялардын биринчи чыгарууну, Соода үйүн “Мин Туркун” суммасына 7,3 млн. сом.

Менен бүтүмдүн жөнөкөй жана привилегированными акциялар ОАО “ЦУМ Айчурек”, сотавил 0,03 млн. сом баасы боюнча 50 сом акция үчүн. Баалуу кагаздар менен “Кыргызтелеком” ААК жана ААК “Манас эл Аралык аэропорту” өткөрүлүшү 7 бүтүмдөрдү 6 алардын ичинен көлөмүндө 0,07 млн. сом акциялары менен “Телекома боюнча” баасы 4 сом жана 1 акциялары менен жаралган бүтүм “ЭМА” көлөмдө 0,1 млн. сом баасы боюнча 70 сом нускасы.

Сектор, листингдин

Жалпы суммасы тооруктун баалуу кагаздар менен листинговых компаниялардын түздү 9,6 млн. сом. Бардыгы менен листинговыми кагаздар катталган 20 бүтүмдөрдү, 13 бири менен облигациялар ЗАО “Кыргызтелеком” жана ААК “Манас эл Аралык аэропорту” жалпы суммасы 1,19 млн. сом.

Индекси жана капиталдаштыруу

Карата абал боюнча 24-февралындагы индекси КФБ жүргөм деңгээлинде 486,17 пункттарын, снизившись деңгээлине салыштырмалуу жабуу тоорук өткөн мезгилдин 1,04-пункттун. Терс таасирин Индексинин көрсөткүчү орнотулган жөнөкөй акциялардын ОАО “Международный аэропорт Манас”, алар натыйжасында жүргүзүлгөн бүтүмдөр төмөндөдү анын баасы 1,30 сом. Капиталдаштыруу листинговых компаниялардын жыйынтыгы боюнча жуманын азайган 0,03 млрд. сомду түзүү менен 16,94 млрд. сом.